مراجعین محترم لطفا مراحل نوبت گیری را تا پایان فرآیند تکمیل خرید ادامه دهید. در غیر اینصورت بیمارستان نسبت به نوبت شما هیچ گونه مسؤلیتی ندارد.

 
شماره نوبت :
 
تاریخ :
 
ساعت :
 
پزشک :
 
تخصص :