/   / 

 

 
 
 
 
 

 
 
مراجعین محترم لطفا مراحل نوبت گیری را تا پایان فرآیند تکمیل خرید ادامه دهید. در غیر اینصورت بیمارستان نسبت به نوبت شما هیچ گونه مسؤلیتی ندارد.

 
شماره نوبت :
 
تاریخ :
 
ساعت :
 
پزشک :
 
تخصص :

 
مبلغ کل :
 
سهم بیمه :
 
مبلغ پرداختی بیمار :